آهنگ گیلکی ناصر مسعودی مهتاب شبان

دانلود آهنگ مهتاب شبان ناصر مسعودی با لینک مستقیم

ماتاب شبان ماتاب شبان آیم و آیم ، آیم تی کوتی ور عزیز می جان و دلبر