اهنگ گیلکی یه کله بکاریم ای برار

یه کله بکاریم ای برار دو کله بکاریم ای برار

گروه موسیقی دیلمون ( محمود فرضی نژاد )