اهنگ بانو نسترن رستم زاده طلایی گوشوار

دانلود اهنگ بانو نسترن رستم زاده طلایی گوشوار

ببردی مره به بازار بیی طلای گوشوار | هی گمه خدا خدا د نبی ج منه جدا